ENGIE methode van vereffening Energie Belasting

ENGIE verrekent de productiehoeveelheden op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Het productievolume wordt verrekend op de eerstvolgende jaarafrekening na ontvangst van de opgaaf van de coöperatie.
  • De hoogte van de korting is gelijk aan de energiebelastingtarieven die gelden voor de levering op de jaarafrekening.
  • De productie wordt daarbij naar rato toegerekend aan de verschillende tariefperiodes op de jaarafrekening.

NB: er vindt momenteel overleg plaats binnen de sector over een uniforme wijze van verrekening. De uitkomsten daarvan kunnen voor ENGIE aanleiding zijn deze methodiek aan te passen.