Oplossingen

We willen iedere inwoner van Nederland in staat stellen zelf zonne-energie op te wekken – ongeacht hun woonsituatie of inkomen. Daarvoor hebben we verschillende oplossingen, of type projecten:

Postcoderoos

De postcoderoos regeling is momenteel het meest aantrekkelijke en flexibele regeling voor de realisatie van collectieve lokale zonne-energie projecten. Buurtbewoners vormen (onder begeleiding van Zon op Nederland) een coöperatie die zonnepanelen exploiteert op het dak van een ander. Dat kan zijn een gemeentegebouw, een school, een gymzaal of buurthuis. Maar ook een zorginstelling of bedrijfsgebouw of boerenstal.
Meer weten over de postcoderoos regeling? Volg dan deze link.

Afbeelding Zon op Nederland

SDE gesubsidieerd

Lokale initiatieven kunnen gebruik maken van SDE subsidieregelingen om de opbrengsten van hun project te verhogen. Het kan een prima oplossing zijn als het project beoogt meer deelnemers te interesseren dan alleen buurtgenoten. Voordelen: een ruime vergoeding gedurende 15 jaar, geen verplichting van deelnemers/investeerders om in de buurt te wonen, mogelijk om grote bedragen per persoon te investeren. Nadelen: afhankelijk van de beschikbaarheid van budget, na afwijzing weer een jaar wachten voor de volgende aanvraag, niet schaalbaar naar omvang.
Zon op Nederland kan deze projecten ondersteunen van aanvraag tot en met de realisatiefase. Wil je meer weten over de mogelijkheden van SDE subsidie voor jou project? Volg dan deze link.

Sponsorprojecten

Vooral voor scholen en sportverenigingen is het interessant de installatie te laten sponsoren door ouders of leden. De deelnemers krijgen een kleine vergoeding voor hun donatie, maar daar gaat het hen meestal niet om: het goede doel staat voorop. Zon op Nederland kan dit soort projecten ondersteunen. Zeker als het in combinatie met een van bovengenoemde projecten plaatsvindt.

Afbeelding Zon op Nederland

Lokale Subsidie

Sommige gemeenten of provincies hebben aanvullende regelingen om collectieve zonne-energie projecten aantrekkelijk te maken door middel van subsidies. Waar mogelijk maken we hier gebruik van.

Financieringsmogelijkheden

Al deze oplossingen kunnen voor maximaal 50% gefinancierd worden met leningen bij financiële instellingen tegen acceptabele rentetarieven en condities. Deze leningen hebben tot gevolg dat in het rendement op de particuliere investeringen substantieel toeneemt, met name als er een zekere bron van inkomsten is in de vorm van subsidies (postcoderoos, SDE, salderen). Bij sponsorprojecten of crowdfunding projecten heerst echter een andere dynamiek, waardoor leningen niet van toepassing zijn.

Crowdfunding

In sommige situaties is het wenselijk een installatie door middel van crowdfunding te financieren. In dat geval is het project vooral een financieel product. De betrokkenheid van deelnemers onderling en bij het project is minder. Het is echter soms eenvoudiger om geld bijeen te krijgen voor projecten.