Yonkers

Zon op Marken

Hoe is Zon op Marken begonnen

De coöperatie Zon op Marken is in 2014 opgericht. Het initiatief is genomen door 3 inwoners van Marken die samen tevens het bestuur vormen.

 

Op het dak van een ligboxenstal van een melkveebedrijf hebben we 437 zonnepanelen laten plaatsen. Voor de coöperatie 262 panelen en voor de veehouder 175 panelen. De veehouder is op deze manier volledig energie neutraal wat betreft de elektriciteitsvoorziening. De coöperatie levert de energie direct aan het net en deze wordt afgenomen door Greenchoice. We werken volgens het principe van de postcoderoos, dus de leden krijgen een vergoeding voor de geleverde energie, een korting op de energiebelasting en een jaarlijkse bonus van Greenchoice.

 

Zon op Marken heeft 36 leden die samen de panelen gefinancierd hebben. We hebben tevens subsidie gekregen van de Stichting Duurzaam Waterland voor dit project. SDW is een lokale organisatie die duurzaamheidsprojecten in de Gemeente Waterland financieel steunt.

Aanmelden / inschrijven

Bent u geïnteresseerd in deelname? Ga naar onze gebruikerspagina en meld u dan geheel vrijblijvend aan bij Zon op Nederland en vervolgens kunt u zich (voor)inschrijven voor een project van Zon op Marken.

Opbrengsten

Gerealiseerd met project: Marken Boer Terlouw

Totale productie tot op heden:

233.567 kWh

Totale CO2 besparing:
128.462 kg
Wat doen we nog meer

Een aantal van onze leden wil graag meer zonnepanelen. Ook is er groeiende interesse onder meer inwoners van Marken om met de coöperatie mee te doen. We zijn dus op zoek naar geschikte locaties op Marken voor het plaatsen van zonnepanelen om een volgend project te realiseren.
De eigenaar van een schildersbedrijf en de eigenaar van een schapenstal hebben hun daken beschikbaar gesteld voor de coöperatie. Deze projecten zijn nu in ontwikkeling.

 

Marken valt in zijn geheel onder beschermd dorpsgezicht. Het is dus niet eenvoudig om geschikte locaties te vinden voor het plaatsen van zonnepanelen. Toch is het ons streven om Marken op het gebied van elektriciteit energie neutraal te maken en willen we op deze manier een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving.

 

Om deze reden onderzoeken we de mogelijkheid van een veldopstelling op een strekdam verbonden aan de omringdijk van Marken. Hier is voldoende ruimte voor een installatie die Marken volledig energie neutraal maakt. Belangrijk is wel dat er rekening wordt gehouden met een aantal belangrijke zaken zoals natuurwaarden van de locatie en draagvlak onder de Marker bevolking, Gemeente en Provincie. Met alle betrokken partijen overleggen we om tot een weloverwogen besluit te komen.

Vergunning voor zonnepanelen

Marken valt in zijn geheel onder beschermd stads en dorpsgezicht. Voor het installeren van zonnepanelen moet er dus een Aanvraag Vooroverleg ingediend worden bij de Gemeente Waterland. Ook moet er een toetsing door de Welstandscommissie gedaan worden. Als dit doorlopen is kan de Aanvraag Omgevingsvergunning ingediend worden. Voor al deze zaken dient men leges te betalen. De Gemeenteraad van Waterland heeft echter naar aanleiding van een door Groen Links en CDA ingediende motie unaniem besloten geen leges meer te heffen op het plaatsen van zonnepanelen binnen de Gemeente Waterland. Deze moties zijn ingediend nadat Zon op Marken bij het eerste project heeft aangegeven dat deze leges de terugverdientijd van de panelen behoorlijk langer maakt.

Marken

Marken is een voormalig eiland in het Markermeer dat sinds 1957 via een dijk met het vasteland verbonden is. Het behoort tot de gemeente Waterland in de provincie Noord Holland.

Al heel lang is het voormalige vissersdorp een belangrijke toeristische trekpleister. De opvallende klederdracht heeft daaraan bijgedragen.

Karakteristiek zijn de houten huizen op palen. Nog ouder zijn de zogenaamde “werven”, kunstmatige verhogingen waarop de huizen werden gebouwd in verband met de vele overstromingen die het eiland troffen vóór de aanleg van de Afsluitdijk. Bekende toeristische bezienswaardigheden zijn verder de Kerkbuurt, Havenbuurt en de Vuurtoren. Marken is niet toegankelijk voor al het autoverkeer. Alleen de bewoners mogen met hun auto doorrijden, bezoekers en toeristen moeten hun auto parkeren op de parkeerplaats bij aankomst op Marken.

Marken is door het weidse open landschap een belangrijk broedgebied voor weidevogels. Hier wordt veel aandacht aan besteed. De samenwerking tussen veehouders en natuurverenigingen zorgt ervoor dat het aantal weidevogels op Marken op peil blijft.

Het voormalig eiland kent een rijk verenigingsleven. Vele vrijwilligers zetten zich in om de leefbaarheid van het dorp op peil te houden.

Na de gemeentelijke herindeling is Marken in 1991 opgegaan in de Gemeente Waterland. In 2001 is de Stichting Eilandraad Marken opgericht, als dorpsraad voor de kern Marken. De Eilandraad behartigt de belangen van Marken en haar inwoners voor het in standhouden of bevorderen van de leefbaarheid. De Eilandraad wordt daarin ondersteund door diverse werkgroepen die ieder hun eigen “portefeuille” hebben.

Marken telt anno 2016 ruim 1800 inwoners.

Rietlandenschool krijgt energie van de zon

Dankzij diverse partijen is op de Rietlandenschool op Marken in de zomervakantie van 2016 een zonne-installatie geplaatst die het volledige verbruik van de school opwekt. De installatie bestaat uit 84 zwarte JA Solar zonnepanelen van ieder 270 Wp die samen 22.000 kWh schone energie opwekken. De besparing op de energierekening zal volledig ten goede komen aan de school, waardoor de school in staat wordt gesteld om het bespaarde bedrag te investeren in het onderwijs .

In de gemeenschapsruimte van de school hangt een scherm waar de prestaties van de installatie te volgen zijn. Op deze manier wordt er in het onderwijsaanbod aandacht besteed aan het duurzaam opwekken van energie.

 

Het plan is tot stand gekomen door een samenwerking van de Steunvereniging van de Rietlanden met de directie van de school, CPOW (de onderwijsorganisatie waar de Rietlanden onder valt) en de zonne-coöperatie  “Zon op Marken”.

 

De installatie is grotendeels gefinancierd door de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Marken, ook wel de Steunvereniging genoemd. Deze Vereniging is opgericht om de Rietlandenschool waar mogelijk financieel te ondersteunen. De Vereniging heeft een paar honderd donateurs onder de Marker bevolking.

 

De Provincie Noord-Holland heeft een subsidie verleend van ruim €6.400 voor dit initiatief. De Provincie stelt financiële middelen beschikbaar voor het plaatsen van zonne-installaties op maatschappelijk vastgoed. Hiermee is 20% van de totaalkosten van de installatie gesubsidieerd.

Met medewerking van:

  • Zon op Marken Coöperatie U.A.
  • Stichting CPOW
  • Protestants Christelijke Basisschool “De Rietlanden”
  • Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Marken
  • Zon op Nederland Coöperatie U.A.